021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Kerkraadbesluit Selfdegeslagverhoudinge Mei 2021

Kerkraadbesluit Selfdegeslagverhoudinge Mei 2021

Beste lidmaat

BERGSIG BESLUIT OOR SELFDEGESLAGVERBINTENISSE

Gedurende 2019 het die Sinode van die NG Kerk ’n nuwe besluit geneem in verband met hul siening oor selfdegeslagverhoudings. Dit het die kerkraad genoop om die nuwe besluit te ondersoek, en dan ook ons besluite ten opsigte van die onderwerp aan te pas. NG Kerk Bergsig se vorige besluit in dié verband het sterk gesteun op die 2015 besluit van die Sinode, en dit het ’n nuwe besluit onafwendbaar gemaak.

Alle agendas van die sinode se vorige vergaderings is beskikbaar by https://www.kerkargief.co.za/acta/ vir navorsing.

Die Gemeentekommissie Leer en Aktuele Sake (GKLAS) is tydens die kerkraadsvergadering van November 2019 getaak om die nuwe besluit te ondersoek, en dan met voorstelle na die kerkraad terug te keer.

GKLAS het ’n proses gevolg waardeur ons die kerkraad kon betrek in alle kommunikasie. Aan die begin van 2020 het GKLAS skryfstukke aangevra van al vyf leraars (Ds. Phillip Scholtz, Ds. Johan Els, Ds. Mizelle Prinsloo, Dr. Kobus de Jager en Ds. Eric Swanepoel) oor hulle persoonlike standpunt ten opsigte van selfdegeslagverhoudings. Dit is gebruik as riglyn waarmee verdere insette vanaf die kerkraad verkry is. GKLAS het op drie opsies besluit wat alle insette die beste saamvat.

GKLAS het dit ten doel gehad om ’n eenvoudige besluit te neem, wat maklik is om te verstaan en wat self-verduidelikend moes wees.

Tydens die kerkraadsvergadering gehou op 24 Mei 2021, is die opsies aan die kerkraad voorgelê. Daar was nie eenstemmigheid nie, maar uiteindelik het ’n wesenlike meerderheid op die volgende besluit:

Die Woord van God is vir die kerkraad ’n ononderhandelbare uitgangspunt in die gesprek oor selfdegeslagverbintenisse. Die huwelik is slegs tussen een man en een vrou. Bergsig aanvaar nie die Algemene Sinode 2019 se besluit nie en sien nie burgerlike selfdegeslagverbintenisse as alternatief tot die huwelik nie. Bergsig sal nie ’n predikant beroep wat in so ’n verbintenis betrokke is nie en predikante van die gemeente sal nie selfdegeslagverbintenisse bevestig nie. Alle mense is steeds welkom as gemeentelede in Bergsig want ons fokus bly gerig op die Evangelie tot redding van almal, dissipelskap en liefde vir ons medemens.

Dit was voorwaar ’n voorreg om in diens van God te staan met die uitvoering van die taak.

Seënwense
Gemeente Kommissie Leer en Aktuele Sake namens die kerkraad van Durbanville-Bergsig

NG Kerk Durbanville-Bergsig