021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Muur van Verbintenis

nog stappe van projek klein vir webProjekloodsing op
15 Mei 2016

Die “Muur van Verbintenis” is ’n projek wat in Oktober verlede jaar deur die leiers by ’n beplannings-geleentheid  aanvaar en in November 2015 deur die Kerkraad  goedgekeur is.

Die doel van die projek is om lidmate te motiveer om óf by hernuwing, óf vir die eerste keer, ’n finansiële verbintenis tot die bedryfsuitgawes van Durbanville-Bergsig te maak by wyse van ’n maandelikse dankoffer.

Die deurkollektes en bestaande GGO beloftes word nie by hierdie projek ingesluit nie. GGO verbintenisse word spesifiek toegesê aan uitreikprojekte, soos deur donateurs versoek. Die GGO bydraes (tans ongeveer 200 bydraers), is dus bo en behalwe die maandelikse dankofferbydraes, by wyse van die Muur van Verbintenisprojek.

Tans is daar gemiddeld 485 huishoudings wat gereeld tot die kerkkas se bedryfs-uitgawes bydra uit 3,450 lidmate. Baie dankie indien u een van hulle is. Vir die gereelde bydraers d.m.v. ’n maandelikse dankoffer wil ons aanmoedig om asseblief voort te gaan met u getroue ondersteuning en die Muur van Verbintenis wil u opnuut herinner aan die onlosmaaklike verantwoordelikheid wat ons elkeen het tot die volhoubare vestiging van God se Koninkryk in hierdie wêreld. Ons is diep dankbaar vir lidmate wat die werk en visie van die gemeente, ten nouste op hulle hart dra. Ons wil u verder aanmoedig om, indien dit moontlik is, oorweging te skenk om u bydrae te verhoog. Soms bly debietorders oor jare dieselfde, omdat ons doodeenvoudig vergeet om dit aan te pas.

Indien u nog nie ’n gereelde maandelikse bydraer is nie, of sporadies bydra, is dit nou die geleentheid om uself te verbind tot ’n bedrag per maand, na gelang van u vermoë.

Verbintenisse word dus:

*Bevestig

*Hersien of

*Nuut geskep

Bedryfsuitgawes verteenwoordig in kort die volgende:

 • Uitgawes ten opsigte van senior en junior jeug, bv. kampe, imagine
 • Evangelisasie, bv Curious Conversations, straatuitreike ens.
 • Kleingroep- en nuwe lidmaat-geleenthede
 • Toerustingsgeleenthede
 • Gasvryheidsbediening
 • Lidmaat hulpverlening (Alimentasie)
 • Eredienste se kapitale uitgawes, byvoorbeeld vervangings, ens.
 • Geboue- en terreininstandhouding
 • Versekering
 • Klank en beeld
 • Kommunikasie
 • Munisipale dienste
 • Sinodale bydrae
 • Salarisse

Allereers behoort elkeen se verbintenis met die lewende Christus te wees, uit dankbaarheid. Laat Sy Gees u lei en rig voordat u n tasbare verbintenis maak. Dit is n persoonlike toewyding wat geensins gekontroleer word nie.

Neem dus ’n “steentjie” vanaf die “muur van verbintenis”, wat in die kerk aangebring is, as herinnering aan jouself om Durbanville-Bergsig in stand te hou, om die Koninkryk verder uit te bou.

muur steen en snap klein vir web

Donasies en skenkings kan gegee word deur:

Direkte Deposito (Debiet/Aftrekorder/Elektroniese Oorbetaling)
Geloofsgelofte-offer (Per koevert/Kontantinbetaling)
Kontantbetalings by die kerkkantoor
Per selfoon – Zapper of SnapScan
Per koevert in die kollekte bord

Kontak asseblief die kerkkantoor indien jy enige navrae het.

Bank besonderhede

Bank: ABSA Durbanville
Tak kode: 334810
Tipe Rekening: Tjek
Rekening nommer: 141 059 0154

SNAPSCAN Instruksies

NGK DurbanvilleHow do you download?
Search your phone’s app store for the SnapScan app, or visit our home page for links to the Apple Store, Google Play and Blackberry World platforms.

How do I pay with SnapScan?
Open the SnapScan app and tap on “Scan” to scan the SnapCode (a QR code, or square barcode) displayed in the shop or at the point of sale. This identifies the shop and prompts you to enter the amount you wish to pay. Enter your PIN to secure and complete the transaction. The merchant will receive a notification via SMS or on their point-of-sale system to confirm that the payment has been made.

Will it work on my phone?
SnapScan is available for Apple iPhones, smartphones that run Android operating software and most BlackBerry phones (note that you need to have BlackBerry World installed to access the app store). Zest, Windows and feature phones are not currently supported.

How much will SnapScan cost me?
SnapScan is completely free for users to download and use. Network operator data charges do apply, but the app is less than 10 MB in size, depending on the device you use. Transactions also use very little data, about the same amount as a single WhatsApp message.

 

ZAPPER Instruksies

NGK-D-single-10460Step 1:
Download the App from the Google Play Store, the Windows Store or the App Store

Step 2:
Populate your profile

Step 3:
Add your name, email address, phone number and bank card.

Step 4:
Verify your account. You will receive an SMS with a number (to make sure your number is legit).